บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการ

การกำกับดูแลกิจการ

จรรยาบรรณธุรกิจ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล[PDPA]

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

นโยบายและแนวปฏิบัติในการ รักษาความมั่นคงปลอดภัย

Scroll to Top