บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

หมายเหตุ: ข้อจำกัดการถือหุ้นของชาวต่างชาติ: ผู้ถือหุ้นที่เป็นชาวต่างชาติสามารถถือครองหุ้นของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดย ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 มีหุ้นของบริษัทที่ถือครองโดยชาวต่างชาติคิดเป็นร้อยละ 0.00001 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายการจัดการ หรือการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่มีพฤติการณ์ดังกล่าวโดยให้การสนับสนุนในเชิงธุรกิจ ตลอดจนการส่งเสริมการSynergyธุรกิจในกลุ่ม

Scroll to Top