บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รู้จักกับ AiRA

วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันทางการเงิน (Non-Bank) ที่มีความเป็นเลิศในการให้บริการสินเชื่อธุรกิจที่หลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการทุกระดับของลูกค้า

พันธกิจ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตัล ผสมผสานความเชี่ยวชาญในธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินสำหรับลูกค้าอย่างครบวงจร ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (ESG) ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ค่านิยม

Scroll to Top