บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

คำถามที่พบบ่อย

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ไม่เกิน 180 วัน รูปแบบการให้บริการเป็นการโอนสิทธิการรับชำระเงินหนี้ทางการค้า โดยนำหลักฐานที่มีการส่งสินค้า/บริการแล้ว (Invoice) มาขอเบิกใช้วงเงินล่วงหน้า

บริการรวดเร็ว ง่าย เกณฑ์พิจารณายืดหยุ่น ให้วงเงินเพิ่มตามการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจริง และมีบุคคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมให้คำปรึกษา

จะมีการพิจารณาอนุมัดวงเงินสำหรับลูกค้าและวงเงินของคู่ค้า (ลูกหนี้การค้า) แต่ละราย
ตามธุรกรรมการค้าที่เกิดขึ้นจริง โดยจะต้องเป็นคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถือ

1. ค่าธรรมเนียมจัดตั้งวงเงิน (ชำระครั้งเดียว)
2. ดอกเบี้ย
3. ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายเบื้องตันในการใช้บริการทั้งหมด AF จะเรียนแจ้งให้ท่านได้ทราบและพิจารณาก่อน
หลังจากได้รับข้อมูลเบื้องตันเรียบร้อยแล้ว

1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และตัวอย่างตราประทับ (บอจ.3 และ/หรือ บอจ.4) (ไม่เกิน 3 เดือน)
2. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ไม่เกิน 3 เดือน)
3. หนังสือบริคณห์สนธิ, ภ.พ.20 และ ใบสำคัญจดทะเบียนบริษัท
4. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
5. งบการเงิน (ย้อนหลัง 3 ปี)
6. ภ.พ.30 และใบเสร็จรับเงินที่ชำระตามแบบ ภ.พ.30
7. รายงานภาษีขาย
8. Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
9. ข้อมูลเครดิต (Credit Bureau)
10. ใบสมัคร AF Application 

หลังจากลูกค้าได้ส่งสินด้า/บริการ ให้กับบริษัทลูกหนี้การค้าเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งหลักฐานเอกสารธุรกรรมทางการค้า
เพื่อขอเบิกใช้วงเงินมายัง AF ลูกค้าจะได้รับเงินสูงสุดไม่เกิน 90% ของมูลค่า Invoice

บริษัทมหาชน บริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ

ไม่ได้ เนื่องจากสินเชื่อ Factoring เป็นรูปแบบการให้บริการแบบ Post Finance
ลูกค้าจะต้องมีการส่งมอบสินค้า/บริการ เรียบร้อยแล้ว

พิจารณาหลังจากได้รับเอกสารครบรียบร้อยแล้ว 7-14 วันทำการ

ธุรกิจทุกประเภทที่มีการให้เครดิตเทอมระหว่างกัน และไม่ถูกจัดอยู่ในธุรกิจกลุ่มเสี่ยง

ไม่ได้ เนื่องจากต้องเป็นนิติบุคคลเท่านั้น

สถาบันการเงินพิจารณาการให้บริการสินเชื่อ Factoring กับลูกค้ที่มีศักยภาพ มีความต้องการ
และแนวโน้มการเติบโตในทางธุรกิจ

Scroll to Top