บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Scroll to Top