บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

0 ปี
ประสบการณ์
ปี 2500
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
ล้าน
ทุนจดทะเบียน
ล้าน/ปี
ยอดให้บริการ
ราย
ผู้ใช้บริการ
0 ปี
ประสบการณ์
ปี 2500
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
ล้าน
ทุนจดทะเบียน
ล้าน/ปี
ยอดให้บริการ
ราย
ผู้ใช้บริการ
0 ปี
ประสบการณ์
ปี 2500
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
ล้าน
ทุนจดทะเบียน
ล้าน/ปี
ยอดให้บริการ
ราย
ผู้ใช้บริการ

AF Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2566

AF Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2566

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ

สินเชื่อ
Supplier Financing

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้แก่
ผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ (Sponsor) ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับAF

สินเชื่อ
Supplier Financing

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ (Sponsor) ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับ AF

สินเชื่อ
Supplier Financing

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ชายสินเค้าหรือบริการให้แก่ ผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ (Sponsor) ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับAF

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

เงินทุนระยะยาวเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือ
การ Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

เงินทุนระยะยาวเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือ การ Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

เงินทุนระยะยาวเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือ การ Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)

วงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใน
กิจการและการขยายตัวธุรกิจโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงิน

สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)

วงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใน กิจการและการขยายตัวธุรกิจโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงิน

สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)

วงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใน กิจการและการขยายตัวธุรกิจโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงิน

สินเชื่ออื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทไอร่า

สินเชื่ออื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทไอร่า

คุณสมบัติลูกค้าแฟคตอริ่ง

คุณสมบัติลูกหนี้การค้า

*พิจารณาพิเศษกรณีลูกหนี้การค้ากลุ่ม โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้าผู้ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์ เช่น บิ๊กซี ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นต้น

Contact Form

คุณสมบัติลูกค้าแฟคตอริ่ง

คุณสมบัติลูกหนี้การค้า

*พิจารณาพิเศษกรณีลูกหนี้การค้ากลุ่ม โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้าผู้ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์ เช่น บิ๊กซี ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นต้น

Contact Form

คุณสมบัติลูกค้าแฟคตอริ่ง

คุณสมบัติลูกหนี้การค้า

*พิจารณาพิเศษกรณีลูกหนี้การค้ากลุ่ม โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า
ผู้ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์ เช่น บิ๊กซี ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นต้น

Contact Form

ประสบการณ์ผู้ใช้งานจริง

ราคาหลักทรัพย์

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ข่าวสาร

ข่าวสาร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Scroll to Top