บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

0 Years
Experience
Year 2500
Stock Exchange Listing
M
Registered capital
M/Y
Service amount
List
Service User
0 ปี
ประสบการณ์
ปี 2500
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
ล้าน
ทุนจดทะเบียน
ล้าน/ปี
ยอดให้บริการ
ราย
ผู้ใช้บริการ
0 ปี
ประสบการณ์
ปี 2500
จดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์
ล้าน
ทุนจดทะเบียน
ล้าน/ปี
ยอดให้บริการ
ราย
ผู้ใช้บริการ

AF Opportunity Day, listed companies meet with investors for the 1st quarter of 2023.

AF Opportunity Day บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ประจำไตรมาส 1/2566

Factoring Loans

Turn invoices into working capital, increase business liquidity.

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

เปลี่ยนใบแจ้งหนี้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจ

Loan
Supplier Financing

Support working capital for those who sell products or services to
Major buyers (Sponsors) that partner with AF

สินเชื่อ
Supplier Financing

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ขายสินค้าหรือบริการให้แก่ผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ (Sponsor) ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับ AF

สินเชื่อ
Supplier Financing

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ชายสินเค้าหรือบริการให้แก่ ผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ (Sponsor) ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับAF

Long-term loan

Long-term capital for investment in fixed assets or
Re-Finance from another financial institution

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

เงินทุนระยะยาวเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือ การ Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

เงินทุนระยะยาวเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร หรือ การ Re-Finance จากสถาบันการเงินอื่น

Promissory Note Loan (PN)

Short-term working capital limit for working capital in
Business and business expansion with promissory notes

สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)

วงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใน กิจการและการขยายตัวธุรกิจโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงิน

สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)

วงเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนใน กิจการและการขยายตัวธุรกิจโดยมีตั๋วสัญญาใช้เงิน

Other loans in the AIRA Group

สินเชื่ออื่น ๆ ในกลุ่มบริษัทไอร่า

Factoring Customer Qualifications

Accounts Receivable Qualifications

* Special consideration in the case of trade receivables from modern trade groups, department stores that manufacture parts
automobile accessories such as Big C, Summit Auto Body Industry, etc.

Contact Form (#4)

คุณสมบัติลูกค้าแฟคตอริ่ง

คุณสมบัติลูกหนี้การค้า

*พิจารณาพิเศษกรณีลูกหนี้การค้ากลุ่ม โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้าผู้ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์ เช่น บิ๊กซี ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นต้น

Contact Form

คุณสมบัติลูกค้าแฟคตอริ่ง

คุณสมบัติลูกหนี้การค้า

*พิจารณาพิเศษกรณีลูกหนี้การค้ากลุ่ม โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า
ผู้ผลิตชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์ เช่น บิ๊กซี ซัมมิท โอโต บอดี้ อินดัสตรี เป็นต้น

Contact Form

Real User Experience

Stock Price

Pride Award

News

ข่าวสาร

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

Scroll to Top