บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการจ่ายปันผล

นโยบายการจ่ายปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย และหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดที่การจ่ายเงินปันผลนั้น มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

Scroll to Top