บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นาย อัครวิทย์ สุกใส

นาย อัครวิทย์ สุกใส

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

จำนวนถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• Digital Banking Transformation & Framework
• Enterprise Risk Management for Financial Institutions
• Certificate for Credit Underwriting, OMEGA (Financial Accounting for Banker & Credit Policy for Banker)

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 286/2019

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย

• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการสินเชื่อ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2554 – 2561 รองผู้อำนวยการฝ่ายพิจารณาเครดิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

• 2561 – ปัจจุบัน นายกสมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง
สมาคมไทยผู้ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ง

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-
Scroll to Top