บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นายสุทธิพร ตัณฑิกุล

กรรมการบริหาร และกรรมการสินเชื่อ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561

จำนวนถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (์NIDA)
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
• หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 5 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ. 4) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 215/2559

• หลักสูตร Risk Management Committee (RMP) รุ่นที่ 4/2557

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย

• 2562 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

•  2561 – ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

•  2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

•  2557-ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

•  2556 – มิถุนายน 2558 รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•  ส.ค. 2565 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

•  ม.ค. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

• ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท แอสไพเรชั่น ทู จำกัด

• 2562-ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด

• 2562-ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

• ก.พ.2561 – ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

•  2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไอร่า จำกัด

• 2559- ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

• มิ.ย. 2559 -ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

• 2559 – ม.ค. 2564 กรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2558 – พ.ย. 2563    กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ กรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

Scroll to Top