บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นายวิศิษฐ์ วงศ์รวมลาภ

กรรมการสินเชื่อ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

วันที่ 29 เมษายน 2554

จำนวนถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตร Improving The Quality of Finance Reporting

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Director Accreditations Program (DAP) รุ่นที่ 14/2004
• Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 44/2004

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย

• เม.ย.2564- ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2554 – เม.ย.2564 ประธานกรรมการสินเชื่อ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2560 – 2565 กรรมการอิสระ
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)

• 2558 – 2561 กรรมการ
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

• 2550 – 2558 กรรมการ
บริษัท ดี.ที.ซี อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• 2559 – 2560 กรรมการ สำนักงานจัดการทรัพย์สินและกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• 2551 – 2559 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
สำนักจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

Scroll to Top