บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นายวัฒนะ สร้างวงศ์ใหม่

กรรมการสินเชื่อ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

วันที่ 1 เมษายน 2563

จำนวนถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท สาขาการเงินและการธนาคาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร “โครงการสัมมนาผู้บริหารธนาคารและสถาบันการเงิน” รุ่นที่ 20 (FINEX) สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• Mini MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย

• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการสินเชื่อ

บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2563 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2560 – 2562 FSVP SME Relationship Management Bangkok Division

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• 2558 – 2560 FSVP SME Control & Development

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• 2554 – 2558 FSVP SME Northeast Region

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• 2549 – 2554 SVP SME Bangkok Region

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• 2538 – 2545 Business Banking

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

• 2530 – 2538 Agricultural and Commodity Division

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

Scroll to Top