บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นายพัทธ์วุฒิ วีระประดิษฐ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหาร

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

5 กรกฎาคม 2561

จำนวนถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท MBA: Corporate Finance, University of Dallas, TX, USA.
• ปริญญาตรี การเงินการธนาคาร คณะพณิชยศาสตร์ และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Refreshment of the Role and Expectation of A CFO สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
• หลักสูตร CFO’s ORIENTATION COURSE FOR NEW IPOS สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบริหาร
    บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • 2553-2562 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน และผู้จัดการ
    สำนักงาน เทล แมเนจเม้นท์ คอมพานี (มาเลเขีย) เซ็นดอเรียน เบอร์ฮาร์ด ตัวแทนในประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

Scroll to Top