บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นางนงลักษณ์ จันทรสมบัติ

กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการสินเชื่อ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

วันที่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2561

จำนวนถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• Situational Leadership for Top Leaders
• Digital Banking & Inspirational Leadership
• Executive Leadership Development Program (ELDP) Compass Institute, LEAD Business ร่วมกับ Cornell University
• Business Strategy
• Strategic Management for Growth
• The 7 Habits of Highly Effective

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 152/2018

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย

• เม.ย. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการสินเชื่อ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2561 – เม.ย. 2564 กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และกรรมการสินเชื่อ
บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2557 – 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• 2558 รักษาการผู้บริหารกลุ่มบริหารทรัพย์สินพร้อมขาย
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

• 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม กลุ่มปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ต.ค. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท แอสไพเรชั่น ทู จำกัด

• 2561 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า เวนเจอร์ แคปปิตอล จำกัด

• 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด

• 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท ทราเวลเล็กซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด

• 2559 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอร่า ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)

• 2558 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไอร่า พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

• 2558 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท แอสไพเรชั่น วัน จำกัด

• 2557 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

• 2550 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

• 2556 – มิ.ยใ 2563 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
AIRA International Advisory (Singapore) Pte., Ltd.

• 2557 – 2562 ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)

• 2560 – 2562 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จำกัด

• 2560 – 2561 กรรมการ
บริษัท นกมั่นคง จำกัด

• 2555 – 2559 ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
บริษัทไอร่า แอดไวเซอรี่ จำกัด

• 2550 – 2559 กรรมการบริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

Scroll to Top