บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายชื่อบริษัทในเครือ

เว็บไซต์: https://www.airacapital.co.th บริษัท ไอร่า แคปปิตอล จำกัด (มหาชน] มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำของกลุ่มบริษัทด้านการเงิน มีเครือข่ายกับบริษัทระหว่างประเทศที่ให้บริการเกี่ยวกับสินค้าด้านการเงิน จุดแข็ง จะให้ความสำคัญในการให้บริการที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมจริยธรรม และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการของพนักงาน

เว็บไซต์: https://www.aira.co.th บริษัท หลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน] มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่เสนอบริการทางการเงินที่หลากหลายตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ได้รับ เราให้ความสำคัญกับการให้บริการที่มีคุณภาพสูงควบคู่กับการมีจริยธรรม และตระหนักที่จะสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและผู้ถือหุ้น รวมทั้งความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

เว็บไซต์: http://www.airaadvisory.co.th เป็นบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด โมหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2541 ให้บริการที่ปรึกษา
ทางธุรกิจแบบครบวงจร ทั้งในด้านการเงินและการบัญชี การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การซื้อขายและควบรวมกิจการ ภาษี และ การจัดฝึกอบรมภายใน
องค์กร บริการของเราครอบคลุมทุกภาคธุรกิจทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการเงิน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ธุรกิจรMEs รวมทั้ง
บุคคลธรรมดา ใบอนุญาต
ㆍ ที่ปรึกษาด้านการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ หลักการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ㆍ ที่ปรึกษาการเงินประเภท A จากกระทรวงการคลัง
ㆍ ที่ปรึกษาการเงินจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจแบบครบวงจร รวมถึงการควบรวม และซื้อขายกิจการ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำนักงานตั้งอยู่ ณ ประเทศสิงคโปร์

เว็บไซต์: http://www.aira-aiful.co.th
วิสัยทัศน์ เรามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านสินทรัพย์ และเพิ่มจำนวนของลูกค้าด้วยพนักงานผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีหัวใจในการบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าอย่างดีที่สุด พันธกิจ
– เราส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับสังคมผ่านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทด้วยความจริงใจ
– เราปฏิบัติอย่างดีที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกๆ ด้านด้วยความยินดี

เว็บไซต์: https://www.airacapital.co.th/serviceinformation/viewA/134 ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการจัดตั้งกองทุน REIT

เว็บไซต์: https://www.airacapital.co.th/serviceinformation/viewA/135
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ด้านการก่อสร้างอาคารสูง สำหรับสำนักงานให้เช่า

เว็บไซต์: http://www.airaleasing.co.th

วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในการให้บริการด้าน ธุรกิจให้เช่า เช่าซื้อและเช่าแบบสซิ่ง ที่ทันสมัย เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจและพนักงาน พันธกิจ กำหนดกลยุทธ์องค์กรที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ให้บริการอย่างครบวงจร ให้บริการด้วยระบบงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ดำเนินธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์: https://www.airacapital.co.th/serviceinformation/viewA/138 ประกอบกิจการเงินร่วมลงทุน ในอุตสาหกรรมที่มีนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเงินร่วมลงทุนของภาครัฐ

เว็บไซต์: https://www.airacapital.co.th/serviceinformation/viewA/139 ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

เว็บไซต์: https://www.airacapital.co.th/serviceinformation/viewA/139 ให้บริการบริหารจัดการกองทุนและบริหารจัดการความมั่งคั่งให้กับลูกค้า
Scroll to Top