บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อ Supplier Financing

สินเชื่อเพื่อคู่ค้า โดยร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทผู้ซื้อสินค้ารายใหญ่ (Sponsor) ในการสนับสนุนข้อมูลการซื้อขายระหว่างคู่ค้า (Supplier) ซึ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับ Supplier

Scroll to Top