บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง (Factoring)

สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น สนับสนุนสภาพคล่อง และการเติบโตของกิจการ โดยรูปแบบเป็นการโอนสิทธิการรับเงินค่าสินค้า/บริการ ได้รับเงินล่วงหน้าก่อนโดยไม่ต้องรอเครดิตเทอม

ขั้นตอนการใช้บริการ Factoring

Scroll to Top