บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว

เป็นบริการสินเชื่อระยะยาวซึ่งมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งได้แก่ ที่ดิน,อาคาร.อสังหาริมทรัพย์อื่น
เป็นต้น เพื่อสนับสนุนสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ขยายกิจการและต้องการเงินทุนระยะยาวสำหรับโครงการต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทพิจารณา
อนุมัติวงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน และชำระคืนเงินกู้ในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ระยะเวลาให้กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี

1. ลูกค้านำเสนอโครงการการลงทุนระยะยาวพร้อมหลักประกัน ให้ AF
2. AF พิจารณาอนุมัติสินเชื่อและหลักประกัน
3. ลูกค้าเบิกเงินกู้

Scroll to Top