บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

สินเชื่อตั๋วสัญญาใช้เงิน (PN)

เป็นลักษณะบริการสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องของกิจการ โดยสามารถชำระเงินคืนบางส่วนหรือชำระทั้งหมดก่อนตั๋วครบกำหนดได้

Scroll to Top