บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

รู้จักกับ AiRA

สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

       ปัจจุบันโลกกำลังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้น เทคโนโลยีทางด้านการเงินมีเปลี่ยนแปลง ที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ด้วยต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งเห็นได้จาก การทำธุรกรรมการเงินผ่านการเติบโตของเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม ที่เป็นสื่อกลางระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal โดยภาคธุรกิจมีการปรับตัวใช้ทคโนโลยีในการให้บริการมากขึ้น เช่น ธุรกิจการเงินมีการปรับตัวโดยให้บริการในรูปแบบ Decentralized Finance และใช้เทคโนโลยี Blockchain ด้านต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

      ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้วางแผนเพื่อรองรับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง โดยการประยุกต์ใช้ทคโนโลยีเพื่อให้บริการ มีการสร้างระบบการให้บริการทางการเงินพื้นฐาน core system เพื่อรองรับการให้บริการ online, พัฒนาระบU E Factoring เพื่อใช้ในการพิจารณาเครดิต รวมถึงการใช้ระบบ E – Document เพื่อจัดเก็บเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และปรับองค์กรเข้าสู่การเป็นผู้ให้บริการทางการเงินผ่านระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้

       ในปีที่ผ่านมา บริษัทเผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง จากระดับอัตราเงินเฟ้อมีการปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนการแข่งขันมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นทั้งจากคู่แข่งทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการและผู้บริหารได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างเหมาะสม ทำให้ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มที่ดี

       นอกจากนี้ บริษัทมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์การให้บริการทางการเงินมากขึ้น โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณพลังงานสะอาด โดยการสนับสนุนสินเชื่อ Green Energy สำหรับโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมีการทำ Business Synergy ร่วมกับบริษัทในกลุ่มไอร่าเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มฐานรายได้ให้บริษัท ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ตามแนวทาง ESG ที่บริษัทให้ความสำคัญ

       สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางการเงิน และลูกค้าทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีมาโดยตลอด และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืน

Scroll to Top