บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นายพิภพ จิรวงศกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการและสารสนเทศ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

5 กรกฎาคม 2561

จำนวนถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• ปริญญาตรี ศิลปศาตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) วิทยาลัยครูสวนดุสิต
• หลักสูตรการพัฒนาการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • 2562 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ และสารสนเทศ
    บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • 2560 – 2562 ผู้อำนวยการฝ้ายปฏิบัติการ
    บริษัท อาคเนย์แคปปี้ตอล จำกัด
  • 2554 – 2560 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
    บริษัท กรุงเทพแกรนด์แปซิฟิคลีส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

Scroll to Top