บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

นายพงศกร แสงวิจิตร

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ:

วันที่ 15 ธันวาคม 2565

จำนวนถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565:

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

• ปริญญาโทสาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน , สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) , มหาวิทยาลัยรามคำแหง
• ปริญญาตรีเทคโนโลยีการจัดการ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตร จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

-ไม่มี-

ประสบการณ์ทำงาน (5 ปีย้อนหลัง) การดำรงตำแหน่งกรรมการ
/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • 2565 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ
    บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)
  • 2561 – 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
    บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด
  • 2557 – 2560 ผู้อำนวยการฝ้ายพัฒนาธุรกิจ
    บริษัท แฟคเตอรี แอนด์ อีควิปเมนท์ กสิกรไทย จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น / กิจกรรมพิเศษสำคัญ

-ไม่มี-

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ หรือ ผู้บริหารของบริษัท หรือ บริษัทย่อย

-ไม่มี-

ประวัติการกระทำความผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี

-ไม่มี-

ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

Scroll to Top